حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

جزء خوانی قرآن کریم با مشارکت همه طلاب ، روزانه بعد از فریضه عصر یک جزء از قران کریم توسط طلاب حاضر در دوره تلاوت می شد.